کنگره آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی

۱۹ دی‌ماه – سالن اجلاس سران

کنگره آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی

۱۹ دی‌ماه – سالن اجلاس سران

اخبارکنگره

پنل های تخصصی

نشست تخصصی اقتصاد و توسعه

مدیر پنل : دکتر حمید میرزاده
امور اجرایی : طلیعه سخامنش
ساعت برگزاری نشست : ۱۴ – ۱۶
اجلاس سران – سالن شهید شهریاری

ثبت نام

نشست تخصصی سیاست ورزی و مدیریت

مدیر پنل : دکتر علی جنتی
امور اجرایی : مجتبی غفوری
ساعت برگزاری نشست : ۱۴ – ۱۶
اجلاس سران – سالن شهید علی محمدی

ثبت نام

نشست تخصصی فرهنگ و دین باوری

مدیر پنل : دکتر سید طه هاشمی
امور اجرایی : ناصر بهاری
ساعت برگزاری نشست : ۱۴ – ۱۶
اجلاس سران – سالن شهید رضایی نژاد

ثبت نام

گالری عکس و فیلم