اينك ماييم و ايران و انقلاب

بدون هاشمي عزيز

پیام حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمي به نخستین کنگره بزرگداشت آیت ا… هاشمي رفسنجانی

 

اينك ماييم و ايران و انقلاب، بدون هاشمي عزيز

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

انقلاب اسلامى ايران كه برآمده از خواست و اراده ملت رشيد ايران براى حاكميت بر سرنوشت و رفع و دفع استبداد خودكامگى و وابستگى و استقرار نظام مردمسالار سازگار با ارزشهاى والاى دينى و فرهنگى بود. اين انقلاب حادثه و واقعه اى مهم نه تنها در تاريخ پرفراز و نشيب ايران كه در منطقه و به نحوى در جهان است.

اين انقلاب با حضور شگفت انگيز مردم به رهبرى حضرت امام رخ نمود و پيروز شد و از دل آن «جمهورى اسلامى « نيز برآمد؛ نظامى كه مى توانست (و مى تواند) تأمين كننده خواست تاريخى مردم و متناسب با اقتضائات روزگار و الگويى باشد براى همه آنان كه از بيداد و تحقير و وابستگى به تنگ آمده اند و طالب زندگى سعادتمند و برخوردار از امكانات مادى و معنوى هستند.

انقلاب تا به پيروزى برسد از فرازونشيب هاى بزرگى گذشته و خطرهاى بزرگى را از سر گذرانده است، انسان هاى بزرگى فداكارانه همه امكانات مادى و معنوى خود را نثار آن كرده اند.

نهضت حضرت آيت الله هاشمى رفسنجانى از چهره هاى نام آور شايسته است كه در همه دوران ها چه آنگاه كه مردمى از سوى رژيم مستبد وابسته به تفكرات التقاطى از يك سو و گرايش هاى دينى (نوعا واپس گرا) از سوى ديگر مورد بى مهرى و فشار بود و چه پس از پيروزى انقلاب نقشى ممتاز داشته و عنايت و محبت ويژه امام به اين انقلابى روشن بين، گواه جايگاه والاى اوست.

هاشمى انسانى بود با فضيلت و فاضل (چه در علوم و معارف متداول در حوزه علوم دينى و چه در زما نشناسى و درك تحولاتى كه در جان و جهان انسان پديد آمده است) كه اسلام را از صميم جان مى خواست و در همان حال ايران را مى شناخت و خواستار ايران سربلند و آزاد مستقل و آزاد پيشرفته بود.  اسلامگرايى او به هيچ وجه منافاتى با ايرا نخواهى او نداشت. او انقلابى بود ولى هي چگاه در نقطه سلبى انقلاب (تخريبی رژيم پيشين)، متوقف نماند و مى انديشيد كه جنبه ايجابى انقلاب يعنى ساختن و آبادكردن و استواركردن پايه ها است. استقلال و آزادى اگر از جنبه سلبى مهم تر نباشد، اما پرداختن به آن از جنبه منفى دشوارتر و پرهزينه تر هاشمى خواستار حاكميت اسلام بود و در عرصه حيات اجتماعى به اسلامى باور داشت كه با حق حاكميت مردم بر سرنوشت و آزاد ىهاى سياسى و محك مكردن بنيه اقتصادى و مادى و فرهنگى كشور سازگار بلكه مؤيد آنهاست و نيز دلباخته عدالت بود. به عنوان اساس رابطه (يا ميزان آن) ميان مردم با يكديگر، مردم با حكومت و مردم ما با كشورها و كه مردمان ديگر. هنوز شيرينى مباحث او در باب عدالت اجتماعى در خطب ههاى نمازجمعه در حساسترين لحظاتى بر كشور و مردم مى گذشت از ذائقه وجدان عمومى نگذشته است و زدوده نشده.  هاشمى در مهم ترين و خطيرترين گذرگاه هاى تاريخى پس از انقلاب فرد مورد اعتماد امام و مردم و گره گشا بود.

 

درحالى كه رياست ركن مهم جمهورى يعنى مجلس شوراى اسلامى را داشت از ميان همه چهره ها از سوى امام، هاشمى به فرماندهى جنگ برگزيده شد تا به يارى خداوند و با همت زنان و مردان فداكار و ايثارگران و رزمندگان عزيز كشتى توفان زده ايران انقلابى را از گرداب كين و ستيز دشمنان رهايى بخشد.

اينك ماييم و ايران و انقلاب بدون هاشمى عزيز، و بايد در جهت حفظ نظام در عين اصلاح امور به سوى بهبود مديريت ها و تأمين نيازهاى آن و استيفاى حقوق ملت و رفع و دفع خطرات و تهديدهاى فراوان كه از بيرون و درون متوجه انقلاب و كشور است بكوشيم و ميراث گرانبهاى انقلاب يعنى جمهورى اسلامى را پاس بداريم و از روح بلند هاشمى و ارواح قهرمانان و شهيدان براى انجام اين رسالت بزرگ مدد بجوييم.

ياد حضرت آيت الله هاشمى رفسنجانى را گرامى مى داريم و به روان پاكش درود مى فرستيم و از خداوند منان مى خواهيم كه پاداش پاكى و نيكى و فداكارى و خدمات ارزنده او به انقلاب و كشور و مردم را از خزانه تمام نشدنى رحمت گسترده خود عنايت فرمايد.

سید محمد خاتمی

ارسال نظر